Polityka prywatności

Poszanowanie Twojej prywatności, jako Użytkownika odwiedzającego Serwis www.merytoryczni.pl jest dla nas istotne. Sami nie lubimy być przedmiotem niewłaściwego przetwarzania danych, dlatego celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w merytoryczni.pl.

Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników strony. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.merytoryczni.pl, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Ciebie w formularzach kontaktowych. Natomiast dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane do celów administrowania serwisem. Pozostałe podane przez Ciebie dane (w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) wykorzystujemy tylko i wyłączenie na potrzeby świadczenia usług szkolenia on-line, w tym wystawienia certyfikatu zgodnego z wymogami Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.).

Chcemy być lepsi każdego dnia. Dlatego okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, jakiej używasz przeglądarki stron www, które podstrony www.merytoryczni.pl najczęściej oglądałeś oraz czy struktura naszego Serwisu nie zawiera błędów, itp.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest właściciel Serwisu www.merytoryczni.pl: ARM-Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: merytoryczni.pl) NIP 7792420424, REGON 302668862, KRS 0000500995 wpisana do VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł opłacony w całości.

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu pozyskania informacji prosimy o kontakt:

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres pocztowy:
merytoryczni.pl
ARM-Polska Sp. z o. o.
ul. Złota 14a
60-592 Poznań

Dane osobowe

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W Serwisie merytoryczni.pl podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie.

Przetwarzanie danych przez administratora

Dane osobowe zbierane przez merytoryczni.pl przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Merytoryczni.pl przechowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Administrator danych osobowych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator danych osobowych poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności merytoryczni.pl zbiera i przetwarza dane osobowe:

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna - w przypadku kierowania do Administratora danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kontakt telefoniczny - w przypadku kontaktowania się z Administratorem danych osobowych drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator danych osobowych może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora danych osobowych oraz osób obsługujących infolinię Administratora danych osobowych.

Rekrutacja - W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator danych osobowych oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO.

Świadczenie usług lub wykonanie umowy - W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator danych osobowych przekazuje Tobie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w momencie zawierania umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Merytoryczni.pl prowadzi działalność wymagającą przetwarzania danych osobowych, dlatego są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Niestety to jeszcze nie wszystkie podmioty. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez merytoryczni.pl jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w tym zakresie.

Twoje prawa

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Tobą, przekazywanie Tobie informacji o wydarzeniach i działalności merytoryczni.pl lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Ciebie uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym zapisu na premierę szkoleń. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli nie chcesz, aby merytoryczni.pl przetwarzało Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec zetwarzania danych osobowych w tym celu. W razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez merytoryczni.pl danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Profilowanie składa się z trzech elementów:

  • forma przetwarzania jest zautomatyzowana (co najmniej w części);
  • przetwarzanie dotyczy danych osobowych;
  • celem przetwarzania jest ocena czynników osobowych, przypisanie określonych cech lub przewidywanie zachowań.

Co to jest zautomatyzowane przetwarzanie danych?

O zautomatyzowanym przetwarzaniu danych mówimy wtedy, gdy dane przetwarzane są wyłącznie przez algorytm (komputer), tj. bez udziału człowieka.

Administrator danych osobowych ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym o profilowaniu – jeśli takie przetwarzanie wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na daną osobę fizyczną. Osoba, której dane są przetwarzane ma natomiast prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. RODO gwarantuje również prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu merytoryczni.pl jest własnością ARM-Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu NIP 7792420424, REGON 302668862, KRS 0000500995. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis merytoryczni.pl jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

Wersja z dnia: 1 sierpnia 2019 r.

Kontakt

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Wymagane
Nieprawidłowe dane

Regulamin

W sieci

Dane rejestrowe

Operatorem Serwisu jest ARM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

NIP - 7792420424
REGON - 302668862
KRS - 0000500995

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 30 000,00 zł - opłacony w całości

© merytoryczni.pl 2021
Wykonanie: Solmedia.pl

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację Polityki Coookies

Zrozumiałem