Regulamin

Serwis internetowy www.merytoryczni.pl (dalej: Serwis) prowadzony jest przez Spółkę „ARM-Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7792420424, REGON: 302668862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000500995).

DEFINICJE

Cena za dostęp – należność od Zamawiającego na rzecz Operatora Serwis w kwocie oznaczonej w Cenniku, i zależnej od danego szkolenia, okresu dostępu do szkolenia i promocji oraz liczby osób wskazanych, jako korzystających z wypożyczenia, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie. Cena szkolenia obejmuje również wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Cennik – aktualny cennik, gdzie Operator Serwisu ustala ceny za dostęp do szkolenia on-line i materiałów szkoleniowych w zależności od poziomu trudności szkolenia, prezentowany na www.merytoryczni.pl. Podane ceny w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia przez uczestnika szkolenia, spełniający wymogi określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Czas szkolenia – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia szkolenia (pierwszego odtworzenia) do godziny zakończenia szkolenia przez uczestnika;

Dostęp do szkolenia – jednorazowy dostęp do możliwości ukończenia szkolenia on-line dla Uczestnika szkolenia, który został wskazany przez Zamawiający przy złożeniu zamówienia i który to dostęp do szkolenia uzyskuje Uczestnik po zapłacie ceny za szkolenie przez Zamawiającego;

Kod promocyjny –kod uprawniający do ustalonej między Zamawiającym a Operatorem Serwisu - zniżki kwotowej lub procentowej ceny za dostęp do szkolenia zawartej w cenniku prezentowanego na www.merytoryczni.pl.

Konsument – podmiot określony w art. 22(1) Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

Materiały szkoleniowe – należy przez to rozumieć materiały szkoleniowe w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do korzystania za uprzednią rejestracją lub zamówieniem oraz po zapłacie ceny za dostęp do szkolenia;

Okres dostępu do szkolenia – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia dostępu do szkolenia (udostępnienia do pierwszego odtworzenia) do godziny zakończenia szkolenia przez uczestnika, również nieoznaczony przedział czasowy;

Operator Serwisu – należy przez to rozumieć Spółkę „ARM-Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7792420424, REGON: 302668862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000500995).;

Promocja – aktualna zniżka procentowa lub kwotowa ceny za dostęp do szkolenia zawartej w cenniku, prezentowana na www.merytoryczni.pl

Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.merytoryczni.pl.;

Sprzęt – urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z zamówionych szkoleń on-line;

Szkolenie on-line, kurs, e-learning lub szkolenie (pojęcia tożsame) – rozumie się przez to prezentowane w Serwisie szkolenia, w szczególności nagrania audio-video;

Uczestnik szkolenia lub uczestnik (pojęcia tożsame) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wskazaną przez Zamawiającego przy zamówieniu dostępu do szkolenia dla uczestnika szkolenia;

Użytkowniku serwisu – każdy, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Operatorem Serwisu, dokonuje zakupu prawa do uczestnictwa w szkoleniu on-line, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;

Zamawiający -  osoba fizyczna, w tym, w szczególności konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, który to za pośrednictwem Serwisu za uprzednią rejestracją złożył zamówienie dostępu do szkolenia on-line dla osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych.

Regulamin określa zasady dokonywania przez Operatora Serwisu, za pośrednictwem serwisu, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania szkoleń. Niniejszy Regulamin udostępniony jest dla Abonentów na stronie www.merytoryczni.pl/regulamin będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu.

Zamawiający przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym pod adresem: wwww.merytoryczni.pl/regulamin. Jednocześnie z zamówieniem Zamawiający potwierdza, iż niniejszy Regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis prowadzony jest w celu odpłatnego udostępniania prezentowanych w nim szkoleń. Informacje o dostępnych do zakupu dostępów do szkoleń w serwisie, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia.
 2. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 3. Operator Serwisu oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prawa do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania szkoleń, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 4. Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych wydawnictw elektronicznych pochodzą ze źródeł, które Operator Serwisu uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Operatora Serwisu.
 5. Operator Serwisu może zmienić zawarte w serwisie dane w dowolnie wybranym przez siebie momencie, po wcześniejszym uprzedzeniu użytkowników za pośrednictwem serwisu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Aby uzyskać dostęp do szkoleń należy dokonać rejestracji w serwisie.
 3. Zamawiający dokonując zakupu dostępu do szkolenia za pośrednictwem serwisu powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej serwisu w trakcie wykonywania procesu zamówienia.
 4. Złożywszy zamówienie Zamawiający otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne przez Operatora Serwisu. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Operator Serwisu może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Zamawiających będących konsumentami.
 6. Zamawiający, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należy w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko lub nazwa firmy. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Zamawiającego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację, w szczególności danych Uczestnika Szkolenia.
 7. W efekcie złożenia zamówienia przez Zamawiającego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Operatora Serwisu – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Serwisu. Warunki umowy określa niniejszy Regulamin. Przedmiotem tej umowy jest dostęp do szkolenia on-line, którego treścią jest wyłącznie prawo do odtwarzania szkolenia przez Uczestnika Szkolenia przez okres oznaczony w tej umowie, wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania, oraz bez prawa do odsprzedaży, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego zamówienia.
 8. Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w indywidualnej umowie, wykupiony dostęp do szkolenia może być wykorzystane przez Uczestnika Szkolenia jedynie do własnego użytku osobistego. Zakazane jest:
 • nagrywanie, wypożyczanie, zezwalanie na użytkowanie przez osoby trzecie, jak również publiczne udostępnianie lub prezentowanie osobom trzecim szkolenia lub materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat czy nie);
 • inne wykorzystanie szkoleń lub materiałów szkoleniowych niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
 1. Zamawiający lub Uczestnik Szkolenia ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z zakupionego dostępu do szkolenia oraz za skutki ujawnienia przez Zamawiającego lub Uczestnika Szkolenia treści udostępnionych w ramach zakupionego dostępu do szkolenia osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
 2. W przypadku korzystania z szkolenia przez Zamawiającego lub Uczestnika Szklenia w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub indywidualną umową, Operator Serwis ma prawo: czasowo wstrzymać dostęp do szkolenia wraz z przesłaniem drogą elektroniczną ostrzeżenia o niewłaściwym wykorzystywaniu, lub zablokować dostęp do Serwisu wraz z przesłaniem drogą elektroniczną ostrzeżenia o niewłaściwym wykorzystywaniu, jak również jednostronnie rozwiązać Umowę z Zamawiającym z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu Abonentowi należności za niewykorzystany dostęp do szkolenia.

ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego szkolenia w chwili realizacji zamówienia oraz zapłaty Ceny za dostęp, chyba że szkolenie w danym czasie oferowane jest do nieodpłatnego odtwarzania.
 2. W sytuacji, gdy Operator Serwisu nie może zrealizować zamówienia z powodu braku szkolenia w chwili realizacji zamówienia, - zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Zamawiającego, w tym konsumenta, dokonać zwrotu kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Operator Serwisu otrzymał zapłatę za dostęp do szkolenia.
 4. Za dokonanie zapłaty Ceny za dostęp do szkolenia uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Operatora Serwisu.
 5. Operator Serwisu nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, w tym brak dostępu lub pełnego dostępu do szkolenia, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 6. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Operator Serwisu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego – może on odstąpić od umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Strony nie będą dochodzić względem siebie ewentualnych roszczenia mogących powstać z tego tytułu.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Szkolenia w ramach serwisu udostępnione są wyłącznie do czasowego odtwarzania przez Uczestnika Szkolenia, w postaci pliku dostępnego on-line w serwisie dla Uczestnika Szkolenia za pośrednictwem jego konta w Serwisie. Dostęp do szkolenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora Serwisu potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. Prowadzący Serwis, poprzez udostępnienie Uczestnikowi Szkolenia dostępu do szkolenia udziela Uczestnikowi Szkolenia stosownej licencji, w treści której Uczestnik Szkolenia uzyskuje wyłącznie prawo do odtwarzania na własny użytek bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania, oraz bez prawa do odsprzedaży, chyba że co innego ustalono w indywidualnej umowie.
 2. W razie odtworzenia szkolenia przez Uczestnika Szkolenia – zamówienie uważa się za zrealizowane.
 3. Aby odtwarzać zakupione szkolenie należy posiadać:
 • dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),
 • przeglądarkę internetową – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inną właściwą przeglądarkę (o danych podanych poniżej),
 • adres skrzynki poczty e-mail.
 1. Korzystanie z zakupionego dostępu do szkolenia jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego Sprzętu, spełniającego wymagania techniczne określone poniżej.

    4.1 w przypadku wszystkich urządzeń:

 1. a) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2,5 Mbps;
 2. b) powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania materiałów audiowizualnych;
 3. c) korzystanie ze strony www.merytoryczni.pl;
 4. d) włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej;

    4.2 w przypadku komputerów PC:

 1. a) za pośrednictwem strony internetowej:

(A)  Wspieramy następujące przeglądarki:

 • Google Chrome w aktualnej wersji i dwie wstecz
 • Mozilla Firefox w aktualnej wersji i dwie wstecz
 • Internet Explorer w aktualnej wersji i dwie wstecz
 • Safari w aktualnej wersji i dwie wstecz (na urządzenia z systemem iOS 11.01 lub nowszym)

Wspierane systemy operacyjne Windows: od 7.

(B) Procesor minimum 1.6GHz, 1GB RAM,

(C) Zainstalowane aktualne sterowniki karty graficznej, dostarczone przez producenta komputera;

(D) W zależności od konfiguracji komputera, monitor z obsługą HDCP, podłączony kablem cyfrowym DVI-I, HDMI lub DisplayPort;

(E)Nie jest możliwe odtwarzanie w maszynie wirtualnej, emulatorze bądź sesji Remote Desktop;

 1. b) w przypadku urządzeń mobilnych:

(A) Posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android, iOS.

(B) Wspieramy Androida od wersji 4.4.2. iOS od wersji 10.01

 1. Operator Serwisu gwarantuje prawidłowe działanie odtwarzania zakupionego dostępu do szkolenia wyłącznie w przypadku, gdy Sprzęt Uczestnika Szkolenia spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Z uwagi na niezależne od Operatora Serwisu ograniczenia techniczne infrastruktury niezbędnej do wyświadczenia usługi dostępu do szkolenia, Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w sprzedaży dostępu do szkoleń. Zakończenie przyjmowania Zamówień na dostęp do danego szkolenia w danym okresie zostanie Zamawiającemu przekazane w postaci informacji za pośrednictwem strony internetowej www.merytoryczni.pl.
 3. Korzystanie z dostępu do szkolenia może być związane z zainstalowaniem plików „Cookies” (szczegóły w Polityce cookies). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Zamawiającego ani Uczestnika Szkolenia i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Zamawiającego lub Uczestnika Szkolenia. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić, a na urządzeniach mobilnych uniemożliwia, korzystanie z dostępu do szkolenia.
 4. Serwis korzysta z plików cookies na warunkach wskazanych w Polityce cookies.

Płatność za dostęp do szkolenia

W ramach zakupu dostępu do szkolenia dostępne są – według wyboru Zamawiającego – następujące formy płatności:

 • poprzez szybkie płatności Przelewy24;

Rozwiązanie umowy

 1. Sprzedaż w ramach dostępu do szkolenia trwa od momentu rejestracji Zamawiającego w Serwisie i zamówienia dostępu aż do momentu rozwiązania umowy w wyniku:
 1. a) anulowania Dostępu do szkolenia przez Zamawiającego (najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z dostępu do szklenia);
 1. b) braku środków na karcie płatniczej Zamawiającego i pięciu nieudanych próbach obciążenia karty przez Spółkę;
 1. c) upływu okresu na jaki została zawarta umowa Dostępu do szkolenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU,

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Zamawiającego będącego konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Zamawiający, będący konsumentem może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) – bez podania przyczyny – odstąpić od umowy zawartej z Operatorem Serwisu za pośrednictwem serwisu, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres: merytoryczni.pl ARM-Polska Sp. z o.o., ul. Złota 14a, 60-592 Poznań lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane przez konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na w/w adres poczty elektronicznej Operatora Serwisu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach niniejszego Regulaminu (powyżej) nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują wypożyczenia w wypożyczalni internetowej.
 4. Zamówienie dostępu do szkolenia na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Operatorem Serwisu, gdzie jednocześnie konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Operatora Serwisu usługi przed upływem terminu określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683), tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez niego umowy z Operatorem Serwisu (art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), oznacza (co konsument potwierdza elektronicznie składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że konsument akceptuje regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni a przy tym został powiadomiony przez Operatora Serwisu o tym, że utracił przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Operatora Serwisu usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.
 5. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2 tej ustawy).
 6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający, zobowiązany jest dostarczyć kserokopię faktury VAT lub paragonu, otrzymanej/otrzymanego od Operatora Serwis.
 7. Po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego Operator Serwisu zwraca Zamawiającemu zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Serwisu oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika szkolenia następuje na warunkach określonych w Polityce prywatności.

REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Operatora Serwisu lub nieprawidłowego obliczenia należności Ceny z tytułu zakupu dostępu do szkolenia, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna być złożona do Operatora Serwisu pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiającego niebędącego konsumentem przynajmniej adresu e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie lub numer telefonu;
 • przydzielony Zamawiającemu numer, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny jeśli został nadany Zamawiającemu przez Operatora Serwisu;
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Zamawiający żąda ich zapłaty;
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku gdy Zamawiający żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności,
 • podpis Zamawiającego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia, w którym dostęp do szkolenia został nienależycie wykonany lub miało być wykonane lub Cena została nieprawidłowo naliczona. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator Serwisu niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
 2. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie, nie spełnia warunków określonych w warunkach Reklamacji niniejszego Regulaminu (powyżej), przedstawiciel Operatora Serwisu przyjmujący reklamację jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności jej uzupełnienia.
 3. Jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Operator Serwisu niezwłocznie wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie przedstawiciel Operatora Serwisu przyjmujący reklamację jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator Serwisu jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia.
 6. Postanowień Reklamacji ust. 8 niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Operator Serwisu udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamacje lub Zamawiający wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Zamawiającego Ceny należnej Operatorowi Serwisu z tytułu korzystania z dostępu do szkolenia.
 10. Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez możliwości korzystania z sądownictwa polubownego.
 11. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej problemów z dostępem do odtworzenia wypożyczonego wydawnictwa elektronicznego lub innym ograniczeniem w korzystaniu z tego wypożyczenia, lub w przypadku przerw w możliwości dostępu do Usługi wynikających z awarii, Operator Serwisu zapewni Zamawiającemu ponowny dostęp do zakupionego dostępu do szkolenia albo zwróci Cenę, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Ponowny dostęp do zakupionego dostępu do szkolenia następuje poprzez udostępnienie tego samego szkolenia, którego dotyczyła reklamacja, a gdyby to było niemożliwe poprzez udostępnienie szkolenia wskazanego przez Zamawiającego, za który Cena jest tej samej wysokości.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie prawnej.
 2. Prezentacja Serwisu oraz każdy jego element, w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą lub przysługują Operatorowi Serwisu.
 3. Żadna część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 5. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Z chwilą przesłania do Operatora Serwisu przez Użytkownika zdjęcia, filmu lub jakiegokolwiek innego materiału ("Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm), Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Operatora Serwisu do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji w stosunku do każdego z Utworów:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
 • współdzielenie przez Operatora Serwisu linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook, Youtube lub LinkedIn;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
 • wprowadzanie przez Operatora Serwisu modyfikacji do Utworów;
 • wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami komercyjnymi, biznesowymi lub gospodarczymi Operatora Serwisu lub jego następców prawnych oraz partnerów handlowych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Operatora Serwisu lub Serwisu, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Prowadzącego Serwis;
 • wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów.
 1. Ponadto Użytkownik:
 • zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w tym odszkodowawczych, względem Operatora Serwisu z tytułu korzystania przez niego z Utworów przesłanych Operatorowi Serwisu przez Użytkownika, w sposób powyżej wskazany (tj. w ust. 6 niniejszego paragrafu);
 • wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora Serwisu w celach promocyjnych i marketingowych Operatora Serwisu lub Serwisu zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z jego udziałem, przesłanych do Operatora Serwisu, co obejmuje również zezwolenie na publikację i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego na przesłanych Operatora Serwisu zdjęciach lub nagraniach filmowych w Internecie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm);
 • oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie Utworu oraz, że Utwór ten nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku takiego naruszenia ponosi za to wszelką odpowiedzialność.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683) stosuje się w przypadku świadczenia usług wypożyczania wydawnictw elektronicznych dokonywanych na rzecz Zamawiającego, będących konsumentami.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019 roku i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Operatora Serwisu może nastąpić w przypadku:
 • zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływających na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
 • zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
 • zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
 • zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Operatora Serwisu z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
 • siły wyższej.
 1. Operator Serwisu informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.merytoryczni.pl. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Operator Serwisu nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
 • szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z wypożyczalni internetowej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
 • awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będące skutkiem czynników niezależnych od Operatora Serwisu.
 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Serwisu, stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego i obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 3. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 roku.

Kontakt

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Wymagane
Nieprawidłowe dane

Regulamin

W sieci

Dane rejestrowe

Operatorem Serwisu jest ARM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

NIP - 7792420424
REGON - 302668862
KRS - 0000500995

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 30 000,00 zł - opłacony w całości

© merytoryczni.pl 2021
Wykonanie: Solmedia.pl

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację Polityki Coookies

Zrozumiałem